اگر بد شانسی شما در حدی باشد که در حین مسافرت چنین چیزی اتفاق بیافتد تصمیمی که می گیرید می تواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشد. به خاطر داشته باشید که حدود ۹۵ د