همه می دانیم راز کوتاه بودن زمان طی شده با هواپیماها، غیر از سرعت زیاد آنها، پیمودن مسیر مستقیم و بدون پیچ و خم های موجود در جاده است. این قابلیت ممکن نخواهد بود بجز افزایش ارتفاع و دور ماندن از موانع.