####large مادران باردار باید دقت کنند کمربند امینی را زیر شکن و روی ران هایشان ببندند از صندلی های کنار پنجره که راحت ترند استفاده کنند.هر نیم ساعت چند قدم